Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

แนะนำบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : -
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 1700 3612 
 • อีเมล์ : santiwatp@hotmail.com

 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา

ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3714
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 0794 3112
 • อีเมล์ : kanpitcha.p@gmail.com

 

นางสาวจารุณี มโหฬาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3714
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 8553 5659
 • อีเมล์ : charunee825@gmail.com

นายศรัณย์ เหมะ

เจ้าหน้าที่ออกแบบพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3714
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 6497 6968
 • อีเมล์ : hamasarun@gmail.com

 

นายวนิกร บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3714
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 6672 0316
 • อีเมล์ : wanikorn102@gmail.com

 

นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ

เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3711
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 9259 4620
 • อีเมล์ : katyanat3213@gmail.com

นางสาวเบญจมาศ จินตสมิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3713
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 3282 0056
 • อีเมล์ : benjamas_smith@hotmail.com

  

นางสาวจุตินันท์ วังผา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3711
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 7359 8773
 • อีเมล์ : Jenny_up@outlook.com

นางสาวศิรติพร อุตโม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน Business Brother Hood

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3711
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 7544 5055
 • อีเมล์ : Khanoons@gmail.com

 

นางสาวเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 3713
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 5681 2104
 • อีเมล์ : Maysamas.ch@gmail.com
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

 • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
  โทรสาร : 054-466743
  E-mail : upscipark@outlook.com
  แก้ไขเว็บนี้