Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

แนะนำบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 1700 3612 
 • อีเมล์ : santiwatp@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 056 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6427 9967  
 • อีเมล์ : natpong_chin@hotmail.com

อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 7415 1915
 • อีเมล์ : pj_classic@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล

ผู้จัดการโครงการฐานข้อมูล ว และ ท

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1952 1574 
 • อีเมล์ : wasnan@yahoo.com

 

 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา

ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 0794 3112
 • อีเมล์ : kanpitcha.p@gmail.com

 

นางสาวจารุณี มโหฬาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยฯ

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 7193 2020
 • อีเมล์ : charunee825@gmail.com

 

นายศรัณย์ เหมะ

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 2398 4668
 • อีเมล์ : hamasarun@gmail.com

 

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

 • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
  โทรสาร : 054-466743
  E-mail : upscipark@outlook.com
  แก้ไขเว็บนี้