Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

แนะนำบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 1700 3612 
 • อีเมล์ : santiwatp@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์

ดำรงวิริยะนุภาพ

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 056 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6427 9967  
 • อีเมล์ : natpong_chin@hotmail.com

-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : -
 • อีเมล์ : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล

ผู้จัดการโครงการฐานข้อมูล ว และ ท

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1952 1574 
 • อีเมล์ : wasnan@yahoo.com

 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา

ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 0794 3112
 • อีเมล์ : kanpitcha.p@gmail.com

นางสาวจารุณี มโหฬาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 8553 5659
 • อีเมล์ : charunee825@gmail.com

นายศรัณย์ เหมะ

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 6497 6968
 • อีเมล์ : hamasarun@gmail.com

นายวนิกร บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 6672 0316
 • อีเมล์ : wanikorn102@gmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ

เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09 9259 4620
 • อีเมล์ : katyanat3213@gmail.com

นางนุชฎา วงศ์วิชัย

เจ้าหน้าที่ประสานงาน Talent Mobility

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 0676 6619
 • อีเมล์ : nuchada.sut@gmail.com

 

นางสาวฐิตินันท์ ตะวันแสง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 8260 0784
 • อีเมล์ : thitinan.law@gmail.com

 

นางสาวจุตินันท์ วังผา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ 1283
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 7359 8773
 • อีเมล์ : Jenny_up@outlook.com
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

 • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
  โทรสาร : 054-466743
  E-mail : upscipark@outlook.com
  แก้ไขเว็บนี้