Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)

การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนากกลางและขนากย่อม โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 2 ด้าน คือการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

1. การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) โดยเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

ดำเนินการเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

- ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

2. การให้บริการออกแบบนวัตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรมหรือศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)

3. การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)

4. การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม (Strengthen service laboratory

 

5. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 8 Mar 2016 15:58
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้