Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform)

1.     1.          การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform)

1.1 บริการด้านที่ปรึกษา

1)      ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจ

2)      ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาธุรกิจ

3)      ที่ปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4)      ที่ปรึกษาด้านการตลาด

5)      ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และภาษีอากร

6)      ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

7)      ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การเงิน

1.2 บริการด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1)      สรรหาผู้เชียวชาญ นักวิจัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามโจทย์ของผู้ประกอบการ

2)      วิเคราะห์ ทดสอบ ปรับปรุง สินค้าต้นแบบ

3)      บริการห้อง Lab เครื่องมือ อุปกรณ์

4)      วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

1.3 บริการพื้นที่จัดสรร

1)      พื้นที่สำนักงาน

2)      อุปกรณ์สำนักงานอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

1.4 บริการด้านการสนับสนุนการตลาด

1)      การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

2)      การวิจัยตลาด

1.5 บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: natchaya.ai วันที่: 21 Apr 2015 15:46
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้