Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก ดังนี้

Incubation Platform

การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นรากฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบใหม่ที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน...

อ่านต่อ

Co-Research Platform

การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้น...

อ่านต่อ

Service Platform

การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง...

อ่านต่อ

Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการให้การบริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไป...

อ่านต่อ