Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ข่าวกิจกรรม

...
กิจกรรม Research to Market 2018

Read more

...
โครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือ 4 องค์กรภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามนโยบาย Thailand 4.0

Read more

...
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 Entrepreneurial University

Read more

...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน

Read more

...
การติดตามโครงการ Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

Read more

...
เตรียมพบกับ Co-working space แห่งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา

Read more

...
การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับผู้ประกอบการ

Read more

...
กิจกรรม RSP Innovation Day 2017

Read more

...
นิทรรศการ Talent Mobility Fari 2017

Read more

...
สกอ.-สวทน.เดินหน้า “ทาเลนต์โมบิลิตี้” ดึงวิจัยอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

Read more

...
กิจกรรม UP Startup Inspiration Talk #3

Read more

...
กิจกรรม UP Startup boost camp #1

Read more

...
โครงการกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการยุค4.0

Read more

...
UP Startup Thailand 2017

Read more

...
กิจกรรม Startup Thailand League 2017 @Chiang Mai

Read more

...
เข้าร่วมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016”

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานประชุมวิชาการและแถลงข่าวผลงานจังหวัดพะเยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 (Northern Innovation Expo 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NSP STDB 2015 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST Innovation Award 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

Read more

...
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับ3 รางวัลจากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมNSP(Northern Science Park) Innovation Award 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา(UPSP) ร่วมจัดงาน NSP (Northern Science Park) Innovation Fair 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง STI Thailand Award 2015 ภาคเหนือ

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วางแผนบ่มเพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ จังหวัดน่าน

Read more

...
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Read more

...
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยงานสนับสนุน SMEs ของประเทศญี่ปุ่น

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยนำร่องในการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้