Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือ 4 องค์กรภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามนโยบาย Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือ 4 องค์กรภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามนโยบาย Thailand 4.0


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยาโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ เพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมลงนามประกอบด้วย 1.นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 2.นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3.นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 4.นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 5.นายหัสนัย แก้วกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดพะเยา 6.นายวิรุณ คำภิโล ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย 7.นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพะเยา 8.นายเหมโชค สิงห์สมบุญ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงราย 9. นางภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดแพร่ 10.นายภาสกร อุตรชน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดน่าน 11. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร รองประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักษามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 12. นายวิรุณ คำภิโล กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักษามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 13. นายจรูญ ส่างส่วยยี่ อนุกรรมการ บริษัทประชารัฐรักษามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 14. นายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักษามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.ชัยธรณ์ ลิมาภรณ์วนิชย์ ผู้จัดการกลยุทธนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือและกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนดังกล่าวดำเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้