Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > โครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

โครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และนางสาวฐิตินันท์ ตะวันแสง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการ“เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยบรรยายเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถือเป็นเรื่องสำคัญในการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ที่ได้ใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมีประโยชน์ การจดทะเบียนจึงเป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าว การจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทรบัตร มีขั้นตอนค่อนข้างมากและซับซ้อน ซึ่งที่ผ่านมาคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยที่ส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าส่วนมากคำขอที่จัดทำขึ้นยังมีความบกพร่องและขาดความสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงแก้ไขคำขอให้ถูกต้องตามกลักเกณฑ์ ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบด้วยจำนวนคำขอจดทะเบียนมีจำนวนมากและขาดความถูกต้องทั้งยังทำให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียโอกาสในการขอรับความคุ้มครอง และเสียประโยชน์ในการได้รับความคุ้มครองทางการค้า มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (TLO) จึงเห็นว่าในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ทั้งผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ ลดความยุ่งยากในการยื่นคำขอรับความคุ้มครอง และเป็นการคุ้มครองสิทธิของตนเองและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้