Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ กับกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยคุณราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurial University ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือสตาร์ทอัพ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมและพัฒนานิสิตเข้าสู่การแข่งขัน Startup Thailand League และโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมร่วมกัน เป็นต้น โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับภาคเอกชน ซึ่งบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์ ที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ UP – Soft Square Smart Digital Startup Center เพื่อทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการสร้างช่องทางให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ และสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือตอนบนสามารถสร้างบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีที่เติบโตได้ ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้