Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > เตรียมพบกับ Co-working space แห่งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา

เตรียมพบกับ Co-working space แห่งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพื้นที่ (Co-Working space) มหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณชั้นล่างอาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ซึ่งจะรองรับการให้บริการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้ามาทำงานร่วมกัน สร้างชิ้นงานต้นแบบ หรือการใช้พื้นที่ในการตั้งต้นธุรกิจ สำหรับธุรกิจ Startup ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2561 นี้
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้