Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานประชุมวิชาการและแถลงข่าวผลงานจังหวัดพะเยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานประชุมวิชาการและแถลงข่าวผลงานจังหวัดพะเยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมนำผลงานจากการวิจัยและการบริการวิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการเพื่อแถลงผลงานและนิทรรศการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดพะเยา” โดยผลงานที่นำไปจัดแสดงได้แก่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่ SME ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โมเดลการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ชุมชนสุขภาวะโดยคณะสหเวชศาสตร์ การผลิตไวน์ลิ้นจี่จากยีสต์สายพันธุ์พะเยาและการผลิตน้ำมันกระเทียมและน้ำมันงาม้อนแคปซูลโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การดูแลสุขภาวะในชุมชนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ การพัฒนาโคขุนดอกคำใต้โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การบ่มเพาะวิสาหกิจโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา และชุดโครงการวิจัยกว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิชาการจากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 450 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก ภาพและข่าว : ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้