Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NSP STDB 2015 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NSP STDB 2015 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมจัดงาน “เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NSP STDB 2015 (Northern Science Park’s Science and Technology Data Bank 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.stdb.most.go.th และบรรยายแนะนำความสำคัญของฐานข้อมูลดังกล่าว ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการรวบรวมข้อมูลศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งนักวิจัย ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัย รวมไปถึงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทดสอบที่พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จัก และทำให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมได้ทราบถึงการให้บริการของห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการของห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 21 ห้องปฏิบัติการ โดยมีห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร และห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ลำไย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2. หน่วยบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 3. หน่วยธาลัสซีเมีย สถาบันมนุษย์พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้