Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST Innovation Award 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST Innovation Award 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “ติดจรวดธุรกิจ ด้วยเข็มทิศนวัตกรรม” ตลอดจนมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2015 ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนางอุไรวรรณ ภู่วัตร เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสร้างสุข (IRice) ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาภายใต้กลไกการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST Innovation Award 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ โดยทีมที่ปรึกษานวัตกรรมของกิจการ ได้แก่อาจารย์วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ดร.รณกร สร้อยนาค (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด (คณะนิติศาสตร์) และอาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา โดยรวบรวมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจจะขอรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 093-1373612 หรือ Facebook อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเว็บไซต์ www.upsp.up.ac.th
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้