Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาในหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาในหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา"


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา" ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร พล.ต.อ. เภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญาญอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในงานภาคเช้ามีการเสวนา “ล้ำหน้ากว่าใครๆด้วยการวิจัยและพัฒนา” ในหัวข้อ “กระตุ้นการวิจัยในภาคเอกชน” “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” “ลงทุนวิจัยลดหย่อนภาษีได้ 300%” “พัฒนากำลังคน พัฒนาอุตสาหกรรม ต่อยอดคน ต่อยอดงาน” “เสริมศักยภาพยางไทยไปกับ TAPS: Thai Advance Preservative System เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย” และมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับ SMEs” โดยคุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Trick of the Trade จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และในภาคบ่ายมีสัมมนาหัวข้อ “ต่อยอดงานวิจัย ราคาเดียว” เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 120 คน และภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เช่น บูทนิทรรศการของ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยโคขุนดอกคำใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบูทนิทรรศการของผู้ประกอบการที่มีการใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสร้างสุข (iRice) และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น
ที่มา :Natchaya.ai   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้