Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน โดยการประชุมหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน โดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการทำวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นส่วนที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารจาก สวทช. แนะนำการให้บริการแก่ภาคเอกชนของ สวทช. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ผู้นำองค์กรภาคเอกชนได้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและหอการค้าจังหวัดพะเยา ตลอดจนผู้บริหารและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้