Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับ3 รางวัลจากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมNSP(Northern Science Park) Innovation Award 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับ3 รางวัลจากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมNSP(Northern Science Park) Innovation Award 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา3 กิจการ ได้รับรางวัลการประกวดธุรกิจนวัตกรรมNSPInnovation Award 2015ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสร้างสุข ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวลืมผัวภายใต้แบรนด์ “iRice” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรมโดยนางอุไรวรรณ ภู่วัตรเจ้าของกิจการได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ขอบคุณทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น้องๆในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาทุกๆท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TBI) การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) และการออกแบบนวัตกรรมภายใต้การบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์” 2. บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตชากาแฟเชอรี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรมและประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยนางนฤมล ทักษอุดมเจ้าของกิจการได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า“ขอบพระคุณทีมนักวิจัยจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา กับการเสียสละทุ่มเทในงานวิจัยของท่าน มากๆเลยค่ะสำหรับงานวิจัย Coffee Cheery Tea และอีกหนึ่งงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Kao Horm Coffee สินค้าไทยจะก้าวหน้า ต้องขอขึ้นรถไฟความเร็วสูงคันนี้ที่ชื่อว่า innovation” 3. บริษัทภาเบญ ฟูดส์ จำกัด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ผลิตพริกแกงแม่น้อยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรมโดยนายภาณุ ภัทรธรรมกุลเจ้าของกิจการได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้โอกาส บจก.ภาเบญ ฟู้ดส์ เข้าแข่งขันประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรม และได้รางวัลชมเชยมาเป็นรางวัลแรกของบริษัท” การประกวด NSP Innovation Award 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์หรือบุคคลที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้จริงและเพื่อสร้างความตระหนัก ตลอดจนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน ให้มีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้