Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม UPSP-OIL 01 การขอรับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

UPSP-TBI-01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2561

แบบฟอร์ม Talent Mobility ข้อเสนอโครงการ 2561

แบบฟอร์ม Talent Mobility หนังสือรับรองสถานประกอบการ 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2560

แบบฟอร์ม UPSP_PTM 01 ขอรับการสนับสนุนโครงการ Pre-Talent Mobility

แบบฟอร์ม  UPSP_IRTC 01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 02 ข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 03 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 04 รายงานเบื้องต้น Inception Report

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 05 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 06 รายงานการใช้เงิน 

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 07 รายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 08 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณดำเนินงาน 

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 09 ขอขยายระยะเวลาโครงการ

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 10 รายงานปิดโครงการ

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 11 รายงานฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 12 ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 13 แบบประเมินความพึงพอใจ

โลโก้อุทยานวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยผู้ประกอบการในพื้นที่ (IRTC)  

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้