Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน

การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform)

        การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) เป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นรากฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบใหม่ที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศจึงเลือกที่ใช้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในการฟูมฟักและสร้างผู้ประกอบการใหม่

        กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ตั้งแต่สร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจนสามารถจัดตั้ง ธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-off) ซึ่งในระหว่างดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ นอกจากนั้นในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด (Upscale) ของกิจการ หรือเร่งการเจริญเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration) โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมโดยงานพัฒนาธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ จะเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สอดคล้องกับ Value Chain ของธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจะเห็นความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นลูกค้าที่สำคัญในการใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้เช่า (Tenants) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 หลักเกณฑ์การขอรับบริการของโครงการ

การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research Platform)

        การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้วย ทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาต่อธุรกิจ การพัฒนาหน่วยงานวิจัยและบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน

        นอกจากนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคฯ โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาจะให้ความสำคัญต่องานวิจัยในธุรกิจที่เป็น Flagship และกลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของข้าว พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรพื้นเมืองเหนือ อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความต่อเนื่องทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่อุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคฯ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเข้าใช้บริการต่างๆของอุทยานฯในอนาคต

 

การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)

        การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนากกลางและขนากย่อม โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 2 ด้าน คือการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

        1. การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม (IP for Industry) โดยเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

        2. การให้บริการออกแบบนวัตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรมหรือศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)

        3. การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรโดยสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)

        4. การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม (Strengthen service laboratory)

        5. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        โดยในระยะแรกนั้นจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมข้าว อันเป็น Flagship ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตั้งแต่ต้นน้ำคือการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การเร่งกระบวนการปลูกและการเจริญเติบโตของข้าว การมีเทคโนโลยีและกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวที่มีประสิทธิภาพ กลางน้ำคือการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ การเพิ่มคุณค่าของข้าว รวมถึงปลายน้ำคือการต่อยอดเทคโนโลยีด้านข้าวให้กลายเป็นนวัตกรรมข้าวที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล

 

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

        การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการให้การบริการอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและเอกชน เพื่อทำหน้าที่ขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่

        1. อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่าของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ และข้าว (ครอบคลุมตั้งแต่เกษตรต้นน้ำด้านพันธุ์พืช ไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูปอาหาร)

        2. อุตสาหกรรม IT Software และDigital content (เชื่อโยงอุตสาหกรรมการผลิตหัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการออกแบบละสร้างสรรค์)

        3. อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

        4. อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงาน

หลักเกณฑ์การขอรับบริการของโครงการ

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน หรือโครงการส่งเสริมให้บุคลำกรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในกำรผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในหลากหลายมิติ  อันเกิ ดจากภาวะกำรแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศทั่วโลกทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งการพัฒนาด้าน  วทน. นั้นได้ กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะทำให้ สามารถสร้างความเข้มแข็งภายใน และจะท ำให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ อย่างมั่นคง ดังที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน  Thailand 4.0 อยู่ในปัจจุบัน โครงการ Talent Mobility จึงเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย วทน. ซึ่งเกิดขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558 โดยโครงการ Talent Mobility เป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของประเทศในการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University- Industry Linkages) เพื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ภาคการผลิตและภาคการบริการอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน  โดยให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้าน วทน. ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับรองรับการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชนไทย ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยในภาคเอกชน อันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0

 หลักเกณฑ์การขอรับบริการของโครงการ

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้