Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)
Read more
การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)
Read more
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform)
Read more

กิจกรรม UPSP

...
เข้าร่วมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2016”

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานประชุมวิชาการและแถลงข่าวผลงานจังหวัดพะเยาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 (Northern Innovation Expo 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “เปิดตัวฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NSP STDB 2015 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Read more

...
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST Innovation Award 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาในหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา"

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม

Read more

...
ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับ3 รางวัลจากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมNSP(Northern Science Park) Innovation Award 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่

Read more

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้