Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)
Read more
การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)
Read more
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform)
Read more

กิจกรรม UPSP

...
กิจกรรม Research to Market 2018

Read more

...
โครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

Read more

...
มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือ 4 องค์กรภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามนโยบาย Thailand 4.0

Read more

...
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)

Read more

...
อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 Entrepreneurial University

Read more

...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน

Read more

...
การติดตามโครงการ Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

Read more

...
เตรียมพบกับ Co-working space แห่งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา

Read more

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้